แนวคิด ESG คืออะไร ทำไมถึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักลังทุน

ESG ถือเป็นแนวคิดหลักที่มักนำมาใช้ในการพัฒนาขององค์กรเป็นหลัก และเป็นแนวคิดที่ได้ประสิทธิผลและยั่งยืนเป็นอย่างมาก โดยเป็นคำที่ย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ซึ่งถือว่าในปัจจุบันแนวคิดแบบ ESG ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเหล่านักลงทุนทั่วทั้งโลก ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่นักลงทุนมักใช้ในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยเป็นการให้ความสำคัญเป็นหลักในการทำธุรกิจต่าง ๆ ที่จะคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน ก็คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล

Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่จำนำมาใช้คำนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทนั้น ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลัก ถือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะที่มักนำมาใช้วัดว่า บริษัทมีการจัดการกับระบบของความสัมพันธ์และมีการสื่อสารกับลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างไร และ Governance เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการในเรื่องของการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลด้วยรูปแบบไหน และมีผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ให้การบริหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้แนวคิดแบบ ESG ถือว่าเป็นแนวคิดที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก กับธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ด้วยตัวบทบาทที่นำเสนอออกมาโดยการการสะท้อนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจ ที่มีผลโดยตรงต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้น ๆ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันนักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ต่างให้ความสนใจ และมุ่งเป้าไปที่การลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีหลักความคิดความยั่งยืน ESG อยู่ในแผนงาน โดยได้มีการศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังจาก State Street Global Advisors ในปี 2560 ที่ได้ศึกษากับเหล่านักลงทุนสถาบันหลัก ที่มีมากกว่า 475 องค์กร โดยเนื้อหาของการค้นหาก็ได้ตัวเลขออกมาที่น่าสนใจเพราะผลสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association ซึ่งเป็นการศึกษาในปี 2563 โดยขั้นตอนในการสำรวจที่เกิดขึ้น ก็ได้สำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน ที่มีจำนวนมากถึง 242 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือได้ลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลสำรวจที่มีการเปิดเผยออกมาจากหลายประเทศทั่วโลก และรวมไปถึงผลสำรวจหลักของประเทศไทย จะเห็นได้ชัดว่า รูปแบบการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการตลาดของนักลงทุน โดยในปัจจุบันก็ได้มีองค์กรต่าง ๆ ในการจัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อกำหนดให้เป็นดัชนีชี้วัดจากข้อมูลต่าง ๆ ว่าบริษัทต่าง ๆ ที่มีความสนใจนั้นได้มีการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG มากน้อยอย่างไร โดยที่จะเน้นไปที่ส่วนของการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในรูปแบบของมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกัน