ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายด้วยตนเอง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้อาชีพแม่บ้านที่เป็นคนต่างด้าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากใครกำลังต้องการแม่บ้านแรงงานต่างด้าวสักคน เรามีขั้นตอนการยื่นขอแรงงานและการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวมาแนะนำ ไม่ยากอย่างที่คิดและรับรองว่าถูกต้องตามกฏหมายแน่นอน

ขั้นตอนการยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมีดังนี้ 

1. ยื่นความประสงค์จ้างงานคนต่างด้าวตามระบบ MOU  

นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  (Demand Letter)ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota) ซึ่งเมื่อนายจ้างทำการยื่นคำร้องและผ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารและขบวนการของกรมการจัดหางานและประเทศต้นทางแล้ว นายจ้างจะได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List) นายจ้างต้องทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจังหวัด ที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100บาท  

2. ตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน  

เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับ วีซ่า (Visa)จากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามจำนวนปีที่ขออนุญาต 

สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นทำ Work Permit ต้องมีรายการตรวจ ดังนี้  

  • โรคเรื้อน  (Leprosy)
  • วัณโรคระยะอันตราย (Advandced Pulmonary Tuberculosis)
  • โรคยาเสพติดให้โทษ (Drug addiction)
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic alcoholish)
  • โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
  • โรคผิวหนังอันน่ารังเกียจ
  • โรคซิฟิลิส (Syphilis) 

3. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

กรณีที่มีการอนุญาตให้จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แรงงานต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะงานที่ไม่เป็นอันตราย  

4. ต้องทำประกันสังคมทุกคน

แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคมเพื่อดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากทำประกันสังคมครั้งแรก จะต้องซื้อประกันสุขภาพแบบ 3 เดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้  

5. ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน

ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15วัน หรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท 

ขั้นตอนการดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศข้างต้นนี้ นายจ้างสามารถดำเนินได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถให้ดำเนินการผ่านทางบริษัทจัดหางาน ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศจากกรมการจัดหางานแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว